fbpx

Regulamin newslettera

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usługi newsletter przez Active Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolista 14/22, 54-152 Wrocław, NIP 8943065098, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570503.

1.2. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez Active Strategy Sp. z o.o. na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających artykuły i aktualności Active Strategy.

2. Warunki korzystania z newslettera

2.1. Usługa newsletter jest bezpłatna.

2.2. Do korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

2.3. Korzystać z usługi newsletter może każda osoba, która na stronie www.active-strategy.com w części dotyczącej newslettera poda imię oraz swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi newsletter.

2.4. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony lub do momentu zakończenia świadczenia usługi newsletter przez Active Strategy Sp. z o.o., co może nastąpić w dowolnym momencie.

2.5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi newsletter, klikając na link dezaktywacyjny umieszczony w stopce każdego newslettera “Wypisz się” lub korzystając ze strony internetowej www.active-strategy.com i klikając na link “Wypisz się z newslettera”. Wypowiedzenie umowy ma skutek natychmiastowy.

2.6. W trakcie korzystania z usługi newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Active Strategy Sp. z o.o., treści o charakterze bezprawnym.

3. Reklamacje

3.1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@active-strategy.com.

3.2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze newsletter, świadczonej przez Active Strategy Sp. z o.o.

3.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Dane osobowe

4.1.  Zamówienie przez Użytkownika usługi newsletter jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w postaci imienia oraz adresu e-mail.

4.2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca.

4.3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora zawiera Polityka prywatności.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie www.active-strategy.com.

5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.active-strategy.com. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera zgodnie z właściwymi w tym zakresie postanowieniami Regulaminu.

5.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X