Regulamin korzystania z Voucherów

  § 1 ZASADY OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i realizacji Voucherów.
 2. Wystawcą Voucherów jest Active Strategy Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Kolista 14/22, 54-152 Wrocław, NIP: 8943065098, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570503.
 3. Nabywca oznacza osobę fizyczną lub prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.
 4. Termin ważności znajduje się na Voucherze. Data ważności Vouchera nie podlega przedłużeniu. 
 5. Wraz z otrzymaniem Vouchera Nabywca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości postanowienia Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  § 2 ZASADY KORZYSTANIA
 1. Zainteresowany zakupem Vouchera, kieruje prośbę na info@active-strategy.com. Active Strategy Sp. z o.o. kontaktuje się z potencjalnym nabywcą Vouchera celem ustalenia jego wartości. Potwierdzeniem dokonania zakupu Vouchera jest faktura Wystawcy.
 2. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie u Wystawcy.
 3. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.
 4. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość Vouchera, Nabywca jest zobowiązany do zapłaty różnicy.
 5. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w przypadku upływu terminu ważności Vouchera.
§ 3 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy info@active-strategy.com.
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje każdemu Nabywcy w terminie 14 dni od daty otrzymania Vouchera i/lub wykonania usługi.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Wystawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  § 4 ROZLICZANIE
 1. Płatności za zakupiony u Wystawcy Voucher należy dokonać przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
 2. Voucher zostanie przekazany Nabywcy do 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Wystawcy.
  § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Active Strategy Sp. z o.o.

ul. Kolista 14/22

54-152 Wrocław

NIP: 8943065098

KRS: 0000570503

REGON: 362233488

X